Ekonomi

Femårsöversikt

 

       2016    2015    2014    2013  

Förvaltat bestånd

               
Bostäder antal     1 980  1 980  1949  1950   
Lokaler antal     180  180  169  166   
Garage antal     534  534  533  534   
P-platser antal     1 206  1 202  1 172  1 172   
                 
Bostadsyta m2     136 084  136 084  134 224  134 287   
Lokalyta m2     18 531  18 524  18 413  18 491   
Garageyta m     2 902  2 902  2 896  2 902   
Summa yta, m2     157 517  157 510  155 533     
                 
                 

Genomsnittshyror för bostäder

           
Kr/m2        1 049,76  1 038,43  1 021,24  1 008,21   989,51
                 

Ekonomi (tkr)

             
Rörelseintäkter     183 017  175 345  173 764  169 633  165 462
Underhållskostnader     26 523  23 539  27 788  24 258  34 199
Driftkostnader      71 842  70 726  66 809  57 648  55 412
Finansiella intäkter     106  132  485  632  947
Räntebidrag              
Räntekostnader     11 022  12 928  16 730  19 207  21 267
Avskrivningar     34 071  29 434  28 779  28 748  29 055
Fastighetsskatt     3 366  3 342  3 277  3 291  3 593
Årets resultat     23 498  114 617*  18 989  14 118  8 390
Räntebärande lån     527 061  470 318  490 252  526 300  551 350
Låneskulder kr/m2 summa  yta   3 346  2 986  3 152  3 381  3 539
Eget kapital (inkl. reservationer)   352 911  424 977  311 296  287 405  274 187
Balansomslutning     939 128  959 831  838 566  845 697  854 904
Hyresbortfall, outhyrt/rabatter   1 197  1 559  1 640  1 682  1 932 
Hyres-/kundförluster     273  273  121  376  129
Aktiekapital     35 725  35 725  35 725  35 725  35 725
Soliditet % 1   37,6%  44,3%  37,1%  34%  32,07%
Likviditet % 2   41,3%  44,2%  33,5%  161,3%  132,58%
Taxeringsvärden     1 047 142  977 116  959 272  963 953  839 466
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 * Återföring av tidigare           1) Eget kapital        2) Omsättningstillgångar
 års nedskrivning   Balansomslutning       Kortfristiga skulder