Uthyrningspolicy

Grundtanken i vår uthyrning är rätt hyresgäst till rätt bostad. Det innebär att vi med hänsyn till våra hyresgästers och företagets bästa fäster stor vikt vid bedömning av ny kund.

Stenungsundshem eftersträvar lugna och trygga bostadsområden för att hyresgästerna skall trivas och bo kvar. Det skapar vi genom att ha en bra balans mellan olika människor i våra bostadsområden och hus. Stenungsundshem skall verka för mångfald och integration.

Vårt uthyrningssystem baseras på kötid.

Köregler

  1. Alla som är över 18 år kan söka bostad hos Stenungsundshem.
  2. Intresseanmälan görs på hemsidan www.stenungsundshem.se. Denna anmälan måste hela tiden uppdateras inom 12 månader, i annat fall förlorar man sin plats i kön.
  3. Kötid räknas från anmälningsdag.
  4. För befintliga hyresgäster räknas den enskildes sammanhängande, folkbokförda boendetid som kötid hos Stenungsundshem.
  5. För hemmavarande barn räknas boendetid från fyllda 18 år. Man är själv ansvarig för uppdatering av sin intresseanmälan enligt gällande intervall efter det att man fyllt 18 år.
  6. För anställda på Stenungsundshem räknas anställningstid som kötid.
  7. De tre till fem första sökande i kön erbjuds att titta på ledig lägenhet

 

Kundbedömning

1. Hushållet ska ha en rimlig ekonomisk situation i förhållande till den erbjudna lägenhetens hyra. Den ekonomiska situationen är hushållets totala inkomst, se vidare punkt 2. För att situationen skall vara rimlig måste sökande varaktigt ha ett skäligt belopp att leva på sedan hyran är betald. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som utgör norm för vår bedömning. Uppfylls inte kraven på en rimlig ekonomisk situation kan detta i särskilda fall kompenseras av godtagbar borgen.

2. Exempel på inkomst: lön, A-kassa, sjukersättning, delpension, pension, inkomst av kapital, kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/underhållsstöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag, förlängt barnbidrag samt studiebidrag.

3. Före uthyrning gör vi en kreditupplysning. Där görs en helhetsbedömning av betalningsförmåga, kontroll av skulderoch om den sökande har betalningsanmärkningar. Oreglerade, det vill säga förfallna obetalda skulder får inte finnas. Detta kan i särskilda fall kompenseras av kommunal hyresgaranti.

4. Hyresskuld till Stenungsundshem eller annan hyresvärd får inte finnas. En bedömning görs också om den sökande kan anses ha skött sitt tidigare boende på ett bra sätt.

5. För boende hos Stenungsundshem ska hyresinbetalningar fungerat på ett tillfredsställande sätt under det senaste året.

6. Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

Vi samarbetar med Stenungsunds kommun och tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn, samt till den som av andra skäl inte kan söka eller erhålla egen bostad. I samråd med Stenungsunds kommun kan vi också tillhandahålla bostäder för kommun och näringsliv då det finns behov av strategisk betydelse för kommunens utveckling. Lägenheter som faller under dessa kategorier undantas från köregler och kundbedömningen.

Uthyrningspolicyn är antagen på styrelsemöte 2016-09-14.

Omflyttning inom Stenungsundshem
Om du redan bor hos oss, men letar annan bostad, kan du ansöka om omflyttning.

Reglerna för omflyttning hittar du här.

Övertag av kötid
Reglerna för övertag av kötid om du är gift/sambo/ i partnerskap och ska    
separera hittar du här.