Kamerabevakning

I Stenungsundshems fastigheter kan brottsförebyggande kamerabevakning förekomma. Det kan röra sig om kamerabevakning i parkeringshus eller gemensamma utrymmen där hyresgäster eller andra rör sig. Där kamerabevakning finns informeras du genom tydlig skyltning på plats. De personuppgifter vi behandlar vid kamerabevakning är bild- och videoupptagningar. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse av att förebygga brott och skadegörelse samt skapa trygghet för våra hyresgäster. De bild- och videoupptagningar som inhämtas via kamerabevakning sparas i max två veckor, och kan komma att överlämnas till polisen för utredning av eventuella brott.


Syfte och rättslig grund
Kamerabevakningen har till syfte att:
• Verka brottsförebyggande, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och eller skadegörelse.
• Upprätthålla allmän ordning i fastigheter och att hyresgäster skall känna sig trygga.
Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Vid varje nytt fall av kamerabevakning utförs en analys för att säkerhetsställa att Stenungsundshems intresse av att brottsförebygga och skapa trygghet i fastigheterna väger tyngre än den potentiella risken för att de registrerades fri- och rättigheter kränks.


Mottagare av inspelat material
Material lämnas bara ut vid en inträffad incident och lämnas ut på begäran av Polismyndigheten.


Hur länge sparas det inspelade materialet?
Hur länge inspelat material sparas beror på vad som krävs för att uppfylla syftet med den specifika bevakningen. För varje kameraanläggning utförs en analys för att säkerställa att lagringstiden inte är längre än det som krävs för att uppnå syftet av bevakningen och hänsyn tas till kriterierna integritetskänslighet och tid för upptäckt och hantering.