Sponsring och samarbeten

Syftet med sponsring är att Stenungsundshem ska förknippas med positiva värden och aktivt agera som en god samhällsmedborgare. Sponsringen är en del i verksamhetens uppdrag och ska följa intentionerna i våra ägardirektiv och vår affärsplan.

Stenungsundshems sponsring ska vara fördelad över vårt geografiska verksamhetsområde och vara väl balanserad mellan idrott, kultur och evenemang, med tyngdpunkten förlagd till ungdomsverksamhet.

Verksamhet vi inte sponsrar

Stenungsundshem sponsrar inte verksamhet som kan anses kontroversiell, riskbetonad eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt är integritetskränkande för någon individ.