Miljöpolicy och miljömål

Stenungsundshem arbetar enligt en miljöplan. Den är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning.

Stenungsundshems miljöpolicy innebär att:

Stenungsundshem ska aktivt främja utvecklingen av Stenungsunds kommun, genom att tillhandahålla ett attraktivt och hållbart boende för alla. För att bidra till en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön.

Stenungsundshem ska sträva efter att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen nås.

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, leverantörer, hyresgäster eller samarbetspartners.

Stenungsundshem ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna nå företagets mål. Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring. Vi vill ligga före de regler och rekommendationer som gäller vår verksamhet och i vår bransch.

För att konkretisera policyn, finns våra riktlinjer - läs dem här!

Våra miljömål för hela verksamheten - läs dem här!