Frågor och svar om Solgårdsterrassen

Sammanlagt är det cirka 270 lägenheter som ska byggas. Runt en tredjedel av dessa är hyresrätter. De 120 bostadsrätter som etapp 1 innehåller kommer att byggas först. Etappen i mitten av området är inte beslutad om ännu.

Här bygger vi kvarter av de olika husen vilket ger en gemensam känsla av samhörighet. Vi har en innergård med få bilar som ger en lugn miljö. Alla lägenheter får balkong eller uteplats. Området blir ett landmärke i Stenungsund med sin utsikt över Hakefjorden och samhället. Kombinerat med det lugna läget på toppen av berget, blir Solgårdsterrassen en bekväm oas för de boende. Samtidigt har man gångavstånd till kommunikationer, service och köpcentrum vilket betyder ett bekymmersfritt boende.

Frågor om utformning av hus

Husen blir från fem till sju våningar höga och byggs för att naturligt följa höjdkurvorna.

Hur husens, men även utemiljöns utformning är tänkt kan du se i gestaltningsprogrammet, som finns på Stenungsunds kommuns hemsida www.stenungsund.se under ”Bygga /bo som en del av handlingarna i detaljplanen. Det är viktigt att tänka på att gestaltningsprogrammet är en tänkt bild - en del saker kan ha förändrats under projekteringen, som exempelvis vissa delar av husens utformning.

Alla lägenheter planeras ha balkong eller uteplats.

Frågor om utformning av området

I gestaltningsprogrammet kan man läsa att bebyggelsen ska ta så stor hänsyn till omkringliggande natur som möjligt. Ett av områdets kvaliteter kommer att vara naturen runtom husen, därför kommer vi att sträva efter att bevara så stor del av den som är möjligt.

Området utanför gårdarna kommer precis som tidigare att vara tillgängligt på olika sätt för besökande och närboende, eftersom det är allmän naturmark (kommunägd). Det kommer dessutom att skapas en gångväg som betyder att både närboende och framtida hyresgäster/boende kan ta sig ner till torget från Dragonvägen via en ”genväg”. Det kommer också att byggas en lekplats, öppen för allmänheten. Bostäderna på Solgårdsterrassen kommer att ligga grupperade kring varsin gård, tillgänglig för de boende.

Det finns en gammal ruin på toppen av berget mellan Nytorpsbacke och Dragonvägen, som varit en gammal vattencistern. Det har tyvärr det blivit lite av ett tillhåll där det slängs sprejburkar, krossas glas m.m. Denna ruinen ligger på kommunägd mark, så dialogen kring den behöver tas med Stenungsunds kommun, men det ligger säkerligen i allas intresse att den inte får står kvar i nuvarande tillstånd.

  

Solgårdsdsterrassen ska stödja människors möjligheter att leva hållbart. Husen byggs med syfte att Svanenmärkas, vilket tryggar miljötänket genom hela byggprocessen.

   

Solgårdsterrassen byggs utifrån att kunna Svanenmärkas. Både Peab Bostad och Stenungsundshem har krav på detta, så samtliga hus kommer att bygga efter standarden.

 

Frågor om när?/tidplan

Vägen byggs först, parallellt kommer grundläggning för de olika etapperna att påbörjas.

   

Solgårdsterrassen kommer att byggas under många år, i sin helhet troligtvis så mycket som sju-åtta år.

   

De första inflyttningarna planeras till hösten 2020.

Frågor om information

Du som bor nära byggområdet kommer att få regelbunden information från oss. -Vi kommer att hålla regelbundna informationsmöten och dessemellan kommer du att få ett nyhetsbrev via e-post.
-Vi kommer att ha en informationsskylt i anslutning till området där vi informerar om projektet i stort, samt uppdaterar med aktuell information
- Vi kommer att informera löpande på vår hemsida Solgårdsterrassen

Den som är ansvarig på byggplatsen är platschefen. Från och med att byggnationen drar igång på allvar kommer han att vara på plats och kunna vara behjälplig. Till dess går det bra att kontakta Anders Rollings på Stenungsundshem, anders.rollings@stenungsundshem.se när det gäller projektet i stort samt Sophia Drejenstam på Peab , sophia.drejenstam@peab.se, när det gäller frågokring själva byggnationen.

   

FAQ Svar

Frågor om hur byggnationen påverkar närboende

 • Hur mycket buller orsakar bygget?
  När både vägen och husen byggs kommer det att innebära en hel del sprängning. Den sker i huvudsak på dagtid. Under byggtiden kommer det arbetas under normala arbetstider, det vill säga 06:45-16:15. Om det skulle ske några avvikelser från dessa förmedlas det i nyhetsbreven som skickas ut med jämna mellanrum.
   
 • Kommer sprängningarna att mätas (med tanke på skador på befintliga hus)?
  Inför sprängning, transporter och andra arbeten kommer en riskanalys att göras av ett oberoende företag. Ägare till hus som bedöms vara i riskzonen vad gäller vibrationer, kommer att kontaktas för vidare information och mätningar. När riskanalysen är klar kommer alla närboende att få information om den i nyhetsbrevet (för att anmäla dig, kontakta Sophia.Drejenstam@peab.se

 • Vilken väg kommer den tunga trafiken att åka in i det nya området?
  Trafiken kommer att ansluta till den nya vägen som byggs via Parkers väg. Det har gjorts en trafikutredning i samband med detaljplanen, där man tagit hänsyn till den väg trafiken kommer att gå under byggtiden. Den visar att de vägar vi kommer att använda för transporter under byggnationen är godkända. Peab gör också en trafikanordningsplan inför byggstart. När den är kommer alla närboende att få information om den i nyhetsbrevet (för att anmäla dig, kontakta linda.alexandersson@stenungsundshem.se). I sin helhet finns trafikutredningen på Stenungsunds kommuns hemsida under rubriken ”Bygga bo”/Samhällsplanering/Gällande detaljplaner/Solgårdsterrassen.
   
 • Kommer vi att kunna gå i området under byggtiden? Man kommer inte att kunna gå på/runt byggplatsen, men i vissa delar av naturmarken. Gångstigen som många använder som genväg ner mot centrum kommer under perioder vara svår att använda under byggtiden. Speciellt gäller detta under tiden vägen byggs, då vi vill undvika att människor rör sig runt byggplatsen, eftersom det finns stora säkerhetsrisker då.
   

Frågor om uthyrning och försäljning

 • Hur kommer uthyrningen av hyresrätter att gå till? Om du är intresserad av att bo på Solgårdsterrassen är det första steget att registrera dig som bostadssökande på vår hemsida om du inte redan gjort det. Lägenheterna kommer att läggas ut som vanligt och förmedlas genom vår ordinarie bostadskö. Vi kommer, när byggnationen närmar sig, att gå ut med förfrågan till alla de som under åren visat intresse för Solgårdsterrassens hyresrätter (via blankett eller intresseanmälan på hemsidan), för att ställa frågan om fortsatt intresse. Är du en av dem som anmält intresse är det datumet för din intresseanmälan på Solgårdsterrassen som kommer att gälla som kötid, om du inte har en ännu längre ordinarie kötid (då blir det den som gäller).