Hasselhöjden

Området kallat Hasselhöjden ligger på och runtomkring den plats där Norumsborgs ishall har stått. På platsen där ishallen stod planeras för ett nytt äldreboende. Ovanför äldreboendet är tanken att det blir bostäder i form av både hyres- och bostadsrätter. Områdena intill, Hällebäck och Alfredsberg, förtätas med fler hyreslägenheter i form av gårdshus och taklägenheter. Totalt kan det skapas över 300 nya bostäder på platsen.  Titta här på vilka hustyperna är hur de är tänkta att ligga.

Bostäderna ligger både på mark som ägs av Stenungsunds kommun (äldreboendet, solfjädershusen och punkthusen) och på mark som ägs av Stenungsundshem (alla gårdshus, takbyggnationer). Därför är både kommunen och Stenungsundshem aktiva i detaljplaneprocessen.

Tänka grönt

Planen är att ta vara på och förstärka de gröna ytorna - bevara höjdpartiet, berghällarna och det skyddade söderläget vid bergsfoten. Många av husen byggs därför i suterrängform för att väl passa in i omgivningen.

Nuvarande parkeringsytor planeras om så att man får in fler parkeringsplatser på samma yta som idag. Vissa hus får p-däck i källare och p-däck i området byggs ut. Tanken är generellt att man bygger parkeringsytor nära trafikleder för att få så många bilfria ytor som möjligt inne i själva området.

Vad händer just nu?

Detaljplanen ska tas upp för beslut i kommunfullmäktige i mars 2019. Mer information om detaljplanen finns på Stenungsunds kommuns hemsida under rubriken "Bygga och bo".

När byggs det?

När detaljplanen är godkänd kan vi börja bygga. Först av allt ska vi bygga på Hällebäcks äldreboende med en våning. I hela området kan man bygga drygt 300 bostäder. Om det byggs ungefär 40-60 lgh/år kan området stå helt klart 6-8 år efter byggstart.